بنات الحسن در نجف دو

بنات الحسن در نجف

بنات الحسن در نجف اختلاف در تعداد فرزندان حضرت امام حسن (ع) بسیار است. از میان تحقیقات انجام شده در بین عالمان و محققان شیعه که می توان بر آن اعتماد کنیم، شیخ طبرسی تعداد فرزندان آن امام همام را شانزده پسر و دختر میداند. شیخ مفید و علامه حلی تعداد فرزندان ایشان […]

بنات الحسن در نجف ادامه مطلب »