عون بن عبدالله دو

عون بن عبدالله

عون بن عبدالله یکی از یاران امام حسین (ع) که در واقعه عاشورا به شهادت رسیدند، عون بن عبدالله بن جعفر بوده است. برخی میگویند ایشان از نوادگان امام حسن (ع) هستند. پدر عون بنام عبدالله بن جعفر از صحابه پیامبر(ص) بوده اند و جد آنها جعفر طیار بوده است. درباره مادر عون […]

عون بن عبدالله ادامه مطلب »