گروه زیارتی ریحانه کربلا

تور کربلا هوایی

🏨 هتل 💰 قیمت 📆 تاریخ ☀️ مدت 🌟 درجه – خدمات ✈️ پرواز
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
18.300.000 تومانجمعه 1403/04/01هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.000.000 تومانشنبه 1403/04/02هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 2 معمولی
درجه 2 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
17.900.000 تومانشنبه 1403/04/02هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.800.000 تومان1شنبه 1403/04/03هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
19.000.000 تومان1شنبه 1403/04/03هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
19.500.000 تومان1شنبه 1403/04/03هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.800.000 تومان2شنبه 1403/04/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
18.000.000 تومان2شنبه 1403/04/04هفت شب در عراق
یک شب اقامت کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
18.900.000 تومان2شنبه 1403/04/04هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
15.900.000 تومان3شنبه 1403/04/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.300.000 تومان3شنبه 1403/04/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.300.000 تومان3شنبه 1403/04/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.800.000 تومان3شنبه 1403/04/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
17.900.000 تومان3شنبه 1403/04/05هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
15.900.000 تومان4شنبه 1403/04/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.300.000 تومان4شنبه 1403/04/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.500.000 تومان4شنبه 1403/04/06هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 2 معمولی
درجه 2 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
15.900.000 تومان5شنبه 1403/04/07هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.800.000 تومان5شنبه 1403/04/07هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.000.000 تومان5شنبه 1403/04/07هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.300.000 تومان5شنبه 1403/04/07هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
16.600.000 تومانجمعه 1403/04/08هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.000.000 تومانجمعه 1403/04/08هفت شب در عراق
یک شب اقامت کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
17.300.000 تومانجمعه 1403/04/08هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دره الرسول
هتل نجف رواق
19.200.000 تومانجمعه 1403/04/08 هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
16.500.000 تومانشنبه 1403/04/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 2 معمولی
درجه 2 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.800.000 تومانشنبه 1403/04/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.300.000 تومانشنبه 1403/04/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
19.900.000 تومانشنبه 1403/04/09هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
16.300.000 تومان1شنبه 1403/04/10شش شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
16.600.000 تومان1شنبه 1403/04/10هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
17.800.000 تومان1شنبه 1403/04/10هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا قبا
هتل نجف جوار
16.600.000 تومان2شنبه 1403/04/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.200.000 تومان2شنبه 1403/04/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 2 معمولی
درجه 2 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
18.000.000 تومان2شنبه 1403/04/11هفت شب در عراق
یک شب اقامت کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
18.400.000 تومان2شنبه 1403/04/11هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
19.900.000 تومان3شنبه 1403/04/12هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهنون
هتل نجف ارض القداح
18.000.000 تومان3شنبه 1403/04/12هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
18.300.000 تومان3شنبه 1403/04/12هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الاسباط
هتل نجف ارض القداح یا مشابه
17.200.000 تومان4شنبه 1403/04/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 2 معمولی
درجه 2 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
18.300.000 تومان4شنبه 1403/04/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
19.600.000 تومان4شنبه 1403/04/13هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا برج الاماره
هتل نجف الراهب
17.300.000 تومان4شنبه 1403/04/14هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 خوب
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا دارالبیضا
هتل نجف قصرالملوک
18.800.000 تومان5شنبه 1403/04/14هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 خوب
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️
هتل کربلا الهدیل یا یا فورتین پانوراما
هتل نجف ارض القداح یا رواق یا بستان
19.900.000 تومانشنبه 1403/04/16هفت شب در عراق
کاظمین و سامرا عبوری
درجه 1 معمولی
درجه 1 معمولی
شرکتهای هواپیمائی ایرانی و عراقی✈️

ایوان ورودی صحن حضرت علی

27 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

18.600.000

تومان

امام حسین

28 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

17.700.000

تومان

امام حسین

29 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

16.500.000

تومان

تور کربلا هوایی پرواز رفت

29 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

17.900.000

تومان

تصویر زیبا از ورودی حرم امام حسین

29 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

18.600.000

تومان

نمایی زیبا از حرم امام حسین

29 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

17.900.000

تومان

تصویر زیبا از ورودی حرم امام حسین

31 خرداد

۷ شب در عراق

هر نفر

17.700.000

تومان

تور کربلا هوایی پرواز رفت

1 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

19.800.000

تومان

تور کربلا با آژانس ریحانه کربلا

2 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.900.000

تومان

تور کربلا با آژانس ریحانه کربلا

3 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.800.000

تومان

مقبره امام حسن عسکری

3 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

19.000.000

تومان

مقبره امام حسن عسکری

3 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

19.000.000

تومان

4 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.800.000

تومان

4 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

18.000.000

تومان

5 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.300.000

تومان

5 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.300.000

تومان

5 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.900.000

تومان

6 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

17.300.000

تومان

6 تیر

۷ شب در عراق

هر نفر

16.500.000

تومان

تور کربلا هوایی از تهران

گروه زیارتی ریحانه کربلا افتخار می‌کند که از حدود 20 سال پیش به زائران امام حسین خدمت رسانی می‌نماید. تورهای هوایی کربلا هر روز هفته در تمامی ایام سال برگزار می‌شود. شما می‌توانید به صورت شبانه روزی برای رزرو تور تماس بگیرید. همچنین تورهای هوایی سوریه نیز به صورتی دائمی و یک روز در هفته برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر در مورد سوریه را ازینجا بخوانید.  
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
 

ارز مسافرتی برای سفر هوایی به کربلا

شما می‌توانید از شرایط جدید اختصاص ارز مسافرتی 500 دلاری برای سفر به کربلا و نجف به صورت هوایی بهره مند شوید. وب اپلیکیشن بله در این رابطه کار شما را آسان کرده است. بعد از ثبت نام در اپلیکیشن بله و ثبت یک شماره کارت در سامانه بله، می‌توانید با داشتن تاریخ پرواز اقدام به خرید ارز مسافرتی نمائید. دقت کنید تحویل ارز در فرودگاه مبدا و بعد از مهر کردن پاسپورت شما انجام می‌گیرد.

حرم حضرت علی تصویر اصلی

خدمات تور کربلا هوایی:

 • اخذ ویزا و بلیط هواپیما
 • ترانسفر فرودگاهی و بین شهری
 • بیمه مسافرتی
 • گشت و زیارت سامرا و کاظمین (رایگان)
 • اقامت در هتل نزدیک به حرم همراه با صبحانه ، ناهار و شام
 • مدیر کاروان (مداح)

تور های کربلای هوایی معمولاً ۷ شب و ۸ روز شامل ۲ شب نجف و ۵ شب کربلا هستند. امکان خرید تور به صورت 3 شب و 4 روز نیز وجود دارد.
ضمنا گشت و زیارت سامرا و کاظمین و شب جمعه کربلا برای تمام تورها دایر است.

ایوان ورودی صحن حضرت علی

مراجعه حضوری و رزرو:

شما می‌توانید 7 روز هفته به صورت حضوری به دفتر ما مراجعه نمائید. 

تور کربلا هوایی یکی از تورهای پرطرفدار در کشورمان است که سالانه بسیاری از زائران ایرانی همراه با زائران سایر کشورها در این تور شرکت می‌کنند.

این تور به دلیل خدمات و سرویس‌های بسیار عالی که در طول این سفر ارائه می‌شود، بسیار مورد توجه بوده و هرساله زائران جدیدی به این مجموعه توریستی می‌افزایند.

تور کربلا هوایی به مسیر فرهنگی دینی متعلق به شیعیان مسلمان تبدیل شده است.

 تور کربلا هوایی علاوه بر دیدار از اماکن متبرکه و زیبای عراق، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و زندگی مردم این کشور را هم برای زائران به ارمغان می‌آورد.

به طور کلی، تور کربلا هوایی فرصتی است برای دیدار و زیارت بهترین و زیباترین مکان های عراق و همچنین تجربه یک سفر فرهنگی و مذهبی بی‌نظیر.

این تور با خدمات عالی، دیدگاه‌های خاص و تجربه های بی‌نظیر، بهترین انتخاب برای زائرانی است که قصد دارند به زیارت امام حسین (ع) بروند و در کنار آن فرهنگ، تاریخ و زیبایی های عراق را نیز فراموش نکنند.

به همین دلیل تور کربلا هوایی می‌تواند یک تجربه ناب و بی‌نظیر باشد که هر ساله بازدید کننده های جدیدی به خود جذب می‌کند و یادگاری خاصی برای نسل های آینده باشد.

برنامه سفر هوایی کربلا

پرواز رفت معمولاً از یکی از فرودگاه های بزرگ کشور انجام و به سمت نجف می‌رود. بعد از ورود به شهر نجف و اقامت 2 یا 3 روزه با اتوبوس به کربلا می‌رویم. اقامت کربلا نیز مغمولا 4 الی 5 روز است و در همینن بین زیارت سامرا و کاظمین هم انجام می‌شود. مسیر برگشت نیز معمولا! از فرودگاه نجف به سمت تهران یا یکی از فرودگاه های بزرگ کشور است. تور هوایی کربلا معمولاً 7 شب و 8 روز است و در صورت تمایل می‌ توانید تورهای 4 روزه هوایی را نیز انتخاب نمائید. برای انتخاب تورهای 4 روزه هوایی کربلا اینجا را کلیک کنید.

تور کربلا هوایی پرواز رفت

قیمت تور کربلا هوایی در ایام مختلف

تور هوایی کربلا معمولاً در ایام سال بسته به عوامل زیادی تغییر قیمت می‎یابد. یکی از این عوامل قیمت ارز است که باعث تغییر قیمت در هتل ها می‌شود. عوامل دیگر مانند درجه کیفی هتل و تاریخ سفر و تعداد روز سفر است که در قیمت نهایی تور تاثیر گذار است. عموماً تور کربلا به صورت 7 روزه برگزار می‌شود و قیمت آن برای تورهای گردشگری از 15 میلیون تومان تا 19 میلیون تومان است. برای تورهای حج و زیارتی نیز قیمت آن بین 14 تا 18 میلیون تومان است.

فرودگاه شهر نجف

قیمت تور هوایی کربلا در ایام خاص

عموماً در مناسبت های زیر قیمت تور کربلا در سال 1403 بین 19 تا 20 میلیون تومان خواهد بود.

 • ماه محرم خصوصاً عاشورا و تاسوعای حسینی
 • هفته منتهی به چهلم امام حسین (اربعین حسینی)
 • اعیاد شعبانیه (نیمه شعبان)
 • ولادت امام حسین
 • ولادت و شهادت امام علی (ع)
 • ماه صفر خصوصاً ایام رحلت رسول اکرم و شهادت امام رضا
 • عید قربان و غدیر
 • 14 و 15 خرداد ماه
ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی

اگر تمایل دارید این صفحه را از طرق زیر با مسافران و زائران امام حسین به اشتراک بگذارید. شاید بانی زیارت کربلا شدید و ثواب زیارت به شما هم رسید. برای اینکار روی لینک های زیر کلیک کنید.

WhatsApp
Telegram
Email
Pinterest
Rate this page
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن